Strona główna Redakcja Kontakt
 kliknij  für deutschsprechende Freunde  for English speaking friends
szukaj:
Adres
Jak do nas trafić?
Ogłoszenia
Zarządzenia
Aktualności
DZIENNIK
Szkoła z klasą
Plan lekcji
Dzwonki
Kalendarium
Dni wolne
Matura 2021
Biblioteka
Dokumenty
Podręczniki 2021/2022
Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Doradca zawodowy
Inni pracownicy
Samorząd
Program Samorządu
Henryczki
Złoty Absolwent
Prezydium
Terminarz zebrań
Regulamin Rady
Konto Rady Rodziców
Ubezpieczenie
Wychowawcy
Ogłoszenia
Samorząd Słuchaczy
Podręczniki 2021/2022
Terminy zjazdów
Godziny lekcyjne
Rekordy
Absolwenci
Filmy
Galeria 1
Galeria 2
Galeria 3
Listy gratulacyjne
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2


Deklaracja dostępności cyfrowej
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

2

Oskar Piwowarczyk, uczeń klasy 1a LO w Sławnie, zawodnik MKS Święc Sławno, z sukcesami wystartował na rozgrywanych w Szczecinie Mistrzostwach Województwa Młodzików (2005-2006). Rzut oszczepem na odległość 26,43 m dał mu brązowy medal, a skok wzwyż (145 cm) pozwolił zająć 4 miejsce. Oskarowi i jego trenerowi, Leszkowi Kapale, serdecznie gratulujemy! Zdjęcia: MKS Święc Sławno.

3

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wrzesień to także czas świętowania rocznicy powstania naszej szkoły. 9 września 2020 r. minie 75 lat od rozpoczęcia pierwszych zajęć dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Sławnie. Historię trudnego, pierwszego roku szkolnego 1945/46, znajdujemy w tzw. jubilatce wydanej w roku 2015. Autorzy opracowania, nauczyciele naszej szkoły, Irena Rogowska i Mirosław Kopowski, studiując dokumenty szkolne zrekonstruowali, m. in. ten szczególny czas. Idąc za mottem opracowania - "Historia to świadek czasów, światło prawdy, żywa pamięć, mistrzyni życia, zwiastunka przyszłości" - zachęcamy do lektury tekstu.

"W marcu 1945 roku, w wyniku decyzji konferencji w Jałcie, a później w Poczdamie, Sławno znalazło się w granicach Polski. 7 marca 1945 roku do miasta wkroczyły oddziały radzieckie 3. Korpusu Pancernego Gwardii i 27. Dywizjonu Piechoty. Na mocy podpisanych umów, na wyzwolonych terenach ziem zachodnich i północnych, władzę sprawowały radzieckie komendantury wojenne - na terenie powiatu sławieńskiego pod przewodnictwem majora Kabanowa. W momencie przybycia przedstawicieli władz polskich, nastąpiło przekazywanie władzy polskiej administracji przez komendantów wojennych. Grupa operacyjna na obwód Sławno, kierowana przez Józefa Czarnieckiego, liczyła 35 osób. Oficjalne przekazanie władzy stronie polskiej nastąpiło 5 maja 1945 roku.

Jednym z pierwszych zadań było organizowanie oświaty na terenie powiatu. Sławieńskie liceum ulokowano w budynku przy ulicy Cieszkowskiego 4, wybudowanym w 1928 na potrzeby niemieckiego progimnazjum. W konsekwencji 9 września 1945 roku naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum (cztery lata gimnazjum oparte na siedmioletniej szkole podstawowej, dwa lata liceum) rozpoczęło 14 uczniów, a rok szkolny 1945/46 zakończyło 146, z których trzynastu przystąpiło do egzaminów maturalnych, uzyskując świadectwo dojrzałości. Była to pierwsza matura w Sławnie.

Pierwszym dyrektorem placówki był Edmund Krzywkowski. Nauczycielami liceum obok dyrektora byli: Edmund Nieciejowski, Tadeusz Łaszcz, Natalia Konopnicka, Leokadia Wojtysiak, Jadwiga Emiljanowicz, Wincentyna Szwarczewska, Roman Wojtysiak, Franciszek Balsam, Maria Pióro i ks. Ludwik Mazur.Przy szkole był też czynny internat.

Kolejne lata przyniosły umocnienie roli liceum w środowisku lokalnym. Przybywało uczniów, powstawały organizacje młodzieżowe i społeczne, koła zainteresowań. Młodzież uczestniczyła w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Początkowo napotykano na olbrzymie trudności związane z brakiem podręczników, materiałów szkolnych, pomocy naukowych, wyposażeniem gabinetów. Odczuwano również brak specjalistycznej kadry nauczycielskiej. Problem stanowili także uczniowie przerośnięci, którym wcześniej naukę uniemożliwiała wojna i okupacja.

W miarę upływu czasu kolejne trudności były stopniowo niwelowane. Powstawały nowe pracownie, uruchomiono salę gimnastyczną i internat."

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

2

Pamiętamy o 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, która zaczęła się dnia 1 września 1939 atakiem wojsk niemieckich na Polskę. Nasza Ojczyzna 1939 roku dostarczyła wielu przykładów zdeterminowanego oporu i powszechnej woli walki narodu polskiego z dwoma agresorami. Szczególnie wymownym tego symbolem była czterotygodniowa obrona Warszawy, w której obok regularnych oddziałów wojskowych zaangażowała się też ludność cywila miasta. Obrona stolicy przeszła do historii jako jedna z największych i najdłużej trwających bitew tej wojny. Przez 6 lat trwania wojny zginęło około 5,5 mln Polaków. Było to najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach świata.
Nie zapominamy o żołnierzach września oraz ofiarach totalitaryzmów i ich wkładzie w istnienie dzisiejszej, wolnej Polski. Pielęgnujmy pamięć o skutkach wojny, ku przestrodze obecnych i przyszłych pokoleń.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie i Słuchacze!


Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników; na podstawie wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia; jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy oraz pracowników wdrożyłam procedurę postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.
Procedura zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej. Będzie także przesłana przez e-dziennik.
Proszę o zapoznanie się z jej treścią i jej ścisłe przestrzeganie.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach należących do placówki.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
1. Proszę o podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu. Zwracam uwagę na konieczność odbierania telefonów ze szkoły (nr tel. sekretariatu: 59 810 7662) lub niezwłoczne oddzwanianie, odpowiadanie na maile i wiadomości w e-dzienniku oraz aktualizowanie danych kontaktowych.
2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
3. Uczniowie chorzy, zakatarzeni, kaszlący lub z temperaturą nie będą przyjmowani.
4. Do placówki nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, w razie zaistnienia takiej sytuacji, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu przedmiotów, które nie są niezbędne do nauki.
6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich w budynku głównym, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
7. W drodze do i ze szkoły uczniowie oraz ich opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeniach publicznych.
8. Opiekunowie odprowadzający ucznia mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
9. Przy uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne osoby, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora szkoły lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
10. Zaleca się uczniom noszenie maseczek podczas przerw międzylekcyjnych, w pomieszczeniach wspólnych (np. w toalecie, w szatni, w holu) i podczas przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi.
11. Rodzic odprowadzający młodzież przychodzi w maseczce lub w przyłbicy ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przy wejściu do budynku zdezynfekować ręce.
12. Uczeń może przynieść do szkoły przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi osobami oraz nie może ich pożyczać.
13. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje taka potrzeba.
14. W sytuacji konieczności odbioru dziecka ze szkoły rodzic telefonicznie zgłasza odbiór dziecka pracownikowi sekretariatu (tel. 598107662) lub nauczycielowi i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi osobami.


Procedury postepowania otrzymają Państwo poprzez e-dziennik.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Życzę zdrowia i dobrego, spokojnego roku szkolnego 2020/2021.
Z poważaniem
Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Klasa 4d (matematyczno-fizyczna) z wychowawczynią, panią Ewą Pawelec, dwadzieścia lat po maturze :-) Spotkali się wczoraj w Dworku w Golikowie. Piękni i młodzi! Pamiętamy (znakomita "Iwona, księżniczka Burgunda", TT 1999) i serdecznie pozdrawiamy!

2

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!
Informuję, iż rok szkolny 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym rozpoczniemy 1 września 2020 roku od spotkań uczniów z wychowawcami klas. Ich harmonogram zostanie przekazany do wiadomości przez e-dziennik. Obowiązuje strój galowy.
Uczniowie klasy pierwszej przychodzą do szkoły o godzinie 9.00.
Zajęcia będą się odbywały od 2 września w formie stacjonarnej i zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Informacje na temat rozwiązań przyjętych w naszej szkole zostaną rozesłane przez e dziennik, a uczniowie szczegółowo poznają je na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. W zależności od sytuacji zasady te mogą być modyfikowane.
Zachęcam do zapoznania się z aktualnymi informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r

Renata Biernacka
Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie
im. Jana Henryka Dąbrowskiego

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Staramy się, żeby był bezpieczny. Publikujemy 10 zasad dla uczniów i wskazówki dla rodziców, które służą bezpieczeństwu wszystkich. Źródło: MEN.

1

2
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list (proponujemy lekturę!), w którym zachęcili do zainstalowania telefonach komórkowych aplikacji ProteGo Safe (bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna). Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa, umożliwia samokontrolę stanu zdrowia i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.
Więcej informacji: tutaj.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
Przejdź do strony z listą podręczników
napisał(a): Jarosław Strześniewski |18 lipca odbyło się w Sławnie spotkanie z Anna Dziewit-Meller, pisarką, dziennikarką, autorką książek dla dzieci, wokalistką i gitarzystką rockową. Znakomite zdarzenie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie. Byliśmy tam!
Pretekstem autorskiego spotkania była lipcowa premiera książki "Od jednego Lucypera", historii trzech pokoleń: babki ciotecznej, matki i córki, które próbują przeżyć w świecie niesprzyjającym kobietom. Wspaniała powieść napisana polszczyzną najwyższych lotów ze ślonskom godkom. Nie tylko dla kobiet, może przede wszystkim dla mężczyzn. Książkę od września będziecie mogli wypożyczyć w szkolnej bibliotece.
Poza tym rozmawialiśmy o Śląsku, kobiecości, feminizmie, postrzeganiu kobiet w naszym kraju, felietonach w "Tygodniku Powszechnym", zespole rockowym Andy, wartości poznawania historii z perspektywy kobiet i mężczyzn, serwisie bukbuk.pl, propagującym czytelnictwo i… Marcinie Mellerze.
Na pamiątkę spotkania podarowaliśmy pani Annie firmowy kubek sławieńskiego liceum :-) Posłuchajcie słów skierowanych specjalnie do Was - film niżej.
Autorce "Od jednego Lucypera" i sławieńskiej bibliotece bardzo dziękujemy za ważne dla nas, czytelników, spotkanie!

1

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Wszystkich maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie zapraszamy do odebrania w sekretariacie szkoły świadectw maturalnych wraz z aneksami i informacjami o wynikach egzaminu.

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.

Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i nr dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz zawierającego czytelny podpis maturzysty. Wszystkim MATURZYSTOM przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |
napisał(a): Jarosław Strześniewski |

1

Iain Malcolm Twitchett od 1 września 2020 r. będzie uczył języka angielskiego uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. Rodowity Anglik to niezwykły człowiek. Oprócz nauczania pasjonuje go muzyka i sztuka. Pracował dla wytwórni muzycznej produkującej płyty Depeche Mode, kocha koncerty muzyczne i kolekcjonuje współczesną sztukę. - Na moich lekcjach uczniowie zdobędą wiedzę z pierwszej ręki o języku angielskim i kulturze - mówi Iain Twitchett - Przyjdźcie z pasją i otwartym umysłem. Sprawię, że Wasze lekcje będą interesujące, razem będziemy się uczyć.
- Lekcje z native speakerem to bardzo efektywna forma nauki języka obcego - mówi Renata Biernacka, dyrektor LO w Sławnie - Iain to nauczyciel, dla którego język angielski jest językiem ojczystym, na zajęciach nie posługuje się językiem polskim, dlatego uczniowie muszą posługiwać się angielskim w każdej sytuacji komunikacyjnej. Łatwiej wtedy o pokonanie wstydu przed porozumiewaniem się w języku obcym, przełamanie bariery, zapamiętywanie słówek i praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności językowych.

napisał(a): Jarosław Strześniewski |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [archiwum newsów | dodaj news]
!!!

klik
kliknij i zaloguj się do e-dziennika


KANAŁ FILMOWY LO
!
Akademia Pomorska w Słupsku - kliknij
Politechnika Koszalińska
Filmy LO w serwisie You Tube
klik
Nasza szkoła w encyklopedii
Facebook
Stowarzyszenie Absolwentów LO w Sławnie
SP nr 2 w Sławnie
SP nr 3 w Sławnie
SP w Sławsku
SP w Warszkowie
SP w Jarosławcu
SP w Malechowie
SP w St. Jarosławiu
SP we Wrześnicy
SP w Pieszczu
Kliknij i przeczytaj ofertę
Nasze LO to pierwsza szkoła średnia w Powiecie Sławieńskim uznana przez minister edukacji Katarzynę Hall w za miejsce odkrywania talentów
BIP - kliknij
działy artykułów
działy newsów
© 2001-2014 Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Liceumslawno.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Engine powered by jPORTAL 2